KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
(Çalışan Adayları İçin)

Bu aydınlatma metni, çalışan adaylarının ilgili iş pozisyonuna uygunluk ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi sürecinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Ateş İnşaat Sanayi Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi’nin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur.

4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 419. maddesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata göre;

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri, Hukuki Sebepleri ve Amaçları

Kişisel verileriniz; çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacına ilişkin olarak; iş başvuru formu, gönderdiğiniz e-postalar, çalışan referansları kanalıyla ve yüz yüze görüşmeler yoluyla elde edilmekte, elektronik ve fiziki ortamlarda işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 4. maddesindeki temel prensiplere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesindeki “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz, işe uygunluk ve yetkinliğinizin değerlendirilmesi kapsamında incelenmekte, referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi için İş Başvuru Formunda ismini belirttiğiniz kişilerle görüşülmekte, herhangi bir kişi ya da kuruluşla paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası

İş başvuru sürecinde toplanan kişisel verileriniz Şirketimizce özenle ve gizlilik içinde, işe uygunluğunuzu belirlemek amacıyla işlenmekte ve 1 yıl süreyle, aynı ve benzer iş pozisyonlarında değerlendirilmek üzere muhafaza edilmektedir.

Kişisel verilerinize; sadece Şirketimizde işe alım konusunda yetkili kişiler, iş görüşmesi ve işe alım amacıyla erişebilmektedir.

Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz KVKK’nın ilgili hükümleri ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak imha edilmektedir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız için;

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Şirketimizden temin edebileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formunu” kullanarak Ateş İnşaat Sanayi Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi’ne iletebilirsiniz.

ADANA MERKEZ

ADANA ŞUBE (DEPO)

TEKİRDAĞ (DEPO)